English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Rad radničkog vijeća

Pisali smo o Ovlaštenjima radničkog vijeća te njegovom Odnosu sa sindikatom, a u nastavku ćemo pažnju posvetiti samom Radu radničkog vijeća.

 • Način rada 
 • Uvjeti rada 
 • Sporazum o povećanju ovlaštenja
 • Zabrana nejednakog postupanja
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Nastupanje pred sudom
 • Prekršajna odgovornost poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravo na stanku i naknadu plaće trudne radnice i radnice koja doji dijete

Krajem rujna 2011. godine, točnije 30. rujna stupio je na snagu novi Pravilnik kojim se proisuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete te način obračunavanja i isplate naknade plaće za vrijeme korištenja prava.

 • Pravo na stanku za dojenje djeteta
 • Dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila i dopust radnice koja doji dijete
 • Zaštita od noćnog rada
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Pravilnik o kontroli bolovanja - Stroža kontrola bolovanja

Početkom studenog ove godine stupio je na snagu novi Pravilnik o kontroli bolovanja kojim se uređuje postupak i način provođenja kontrole bolovanja osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole te ovlaštene osobe za provođenje kontrole bolovanja i njihove ovlasti prilikom provođenja kontrole bolovanja.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Obračun plaće

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće,  naknade plaće ili otpremnine, od 1. svibnja 2011. godine, više nema oglednog primjerka obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine te se samo navode podaci koji kod radnika postoje (ostvareni su u tom mjesecu za koji se plaća isplaćuje). Slijedom toga točan sadržaj obračun plaće propisan je čl. 3. i 4. Pravilnika prema kojem obračun plaće mora sadržavati sljedeće: podatke o poslodavcu i radniku, razdoblje za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje, podatke o ostvarenim satima rada (redoviti rad, rad nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom, rad noću, sati prekovremenog rada).
Također se evidentiraju sljedeći podaci: sati pripravnosti, sati za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće (npr. za vrijeme godišnjeg odmora, bolovanja i sl.), vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja (za mirovinsko osiguranje - I. i II. stup), iznos predujma poreza i prireza poreza na dohodak uz iskazani osobni odbitak i stope, utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće, utvrđeni iznos i vrsta obustave (npr. kredit i sl.), utvrđen iznos za isplatu, kao i datum određen za isplatu plaće.
U slučaju da poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću ili je ne isplati u cijelosti, uz navedene propisane podatke, obračun plaće (tzv. obračunski listić) mora sadržavati i potpis ovlaštene osobe poslodavca i pečat poslodavca.

Verzija za ispis
 
Pravo na dnevnicu

Pravo na dnevnicu radnika za obavljanje službenog puta nije zakonska kategorija pa prema tome isplata dnevnice radniku nije zakonska obveza poslodavca. Međutim, poslodavac je obvezan isplaćivati dnevnicu ako je to pravo ugovoreno Kolektivnim ugovorom ili Ugovorom o radu ili određeno Pravilnikom o radu. Pravilnik o porezu na dohodak odredbom propisuje najviši neoporezivi iznos od 170,00 kn dnevnice za putovanje u zemlji koje traje dulje od 12 sati. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8 sati, a manje od 12 sati, najviši neoporezivi dio iznosi 85,00 kuna. Također, sukladno Pravilniku za službena putovanja u inozemstvo, radnici imaju pravo na dnevnice u iznosu i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (naravno, pod uvjetom da to obvezuje i poslodavca).
Inače, dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknada za pokriće troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

Verzija za ispis
 
Noćni rad

Donošenjem novog Zakona o radu institut noćnog rada doživio je značajne promjene. Načelna zabrana noćnog rada žena u industriji više ne postoji, definira se tko se smatra noćnim radnikom, te se određuju obveze poslodavca s aspekta zaštite sigurnosti i zdravlja na radu.

 • Periodi noćnog rada
 • Tko je noćni radnik
 • Granice radnog vremena
 • Zabrana noćnog rada
 • Obveze poslodavca
 • Naknada za noćni rad
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odnos radničkog vijeća i sindikata

S obzirom da i radničko vijeće i sindikat zastupaju interese radnika, njihov odnos je vrlo tijesan i suradnički, pa mnogi često poistovjećuju radničko vijeće i sindikat odnosno sindikalnu podružnicu. Unatoč brojnim dodirnim točkama postoje i razlike koje proizlaze iz činjenice da je radničko vijeće most komunikacije između svih radnika i poslodavca, a sindikat udruga radnika koja, ako je potrebno, i pritiscima promiče prava svojih članova.

 • Obveza obavješćivanja radnika
 • Razlike radničkog vijeća i sindikata
 • Bliska suradnja
 • Sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća 
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o radu izmijenjen u samo nekoliko detalja

Na mala vrata Hrvatski sabor je 20. svibnja 2011. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 61. od 3. lipnja 2011. godine. Zakonom se istini za volju nije izmijenilo puno toga, radi se o finesama, no ipak je većina malih ustupaka učinjena prema poslodavcima. S druge strane nema riječi o ključnim pitanjima iz famoznog Sporazuma sindikata s Vladom iz studenog prošle godine, a kojima je između ostalog trebalo ukinuti i Pravilnike o radu.

 • Izuzeci kod odmora i noćnog rada
 • Radno vrijeme u smjenama
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Noćni rad
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaboravimo točno evidentiranje radnog vremena

Kad se pokaže da nešto ima smisla te da počinje ostvarivati učinak, naša Vlada to odmah ukine. Tako je Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva vrlo brzo, 24. ožujka 2011. godine, donio novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima objavljen u Narodnim novinama broj 37/2011 i koji stupa na snagu 1. svibnja 2011. godine. Njegov sastavni dio su i Evidencije o radnom vremenu. Nećemo ulaziti u sve izmjene Pravilnika osim jedne, koja je toliko temeljna i kontradiktorna da nakon nje cijeli Pravilnik s aspekta evidencije radnog vremena gubi smisao.

 • Ne mora se evidentirati početak i kraj rada!
 • Evidentiranje u roku 7 dana!
 • Želi se prikriti koliko se zaista radi
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prava i obveze radničkog vijeća

U ožujku 2011. godine biti će održani redoviti izbori za radnička vijeća. Nakon izbora novoizabrani članovi odnosno radničko vijeće preuzima svoje ovlasti i dužnosti. Stoga u nastavku govorimo o osnovnim ovlaštenjima radničkog vijeća propisanim Zakonom o radu, a čiju suštinu u odnosu prema poslodavcu čini pravo na obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »