English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Neisplata plaće

Nekoliko zakona sankcionira poslodavca u slučaju neisplate plaće.
Zakon o sudskom registru predviđa da odgovorne osobe koje imaju dugovanje za plaće radnicima ne mogu obavljati poduzetništvo u drugim društvima. Ukoliko bi neka osoba osnovala trgovačko društvo ili postala član već postojećeg društva, mora podnijeti ovjerenu izjavu da nema nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza i prireza, te doprinosa za obvezna osiguranja, kao ni dugovanja za neto plaće radnicima.
Prema Stečajnom zakonu predviđeno je da radnik kojem nisu isplaćene plaće kao vjerovnik može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Od otvaranja stečajnog postupka temeljem Stečajnog zakona, kao i Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, radnik može ostvarivati svoja prava kao što su neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja, odnosno prije prestanka radnog odnosa, kao i neisplaćene naknade plaće (bolovanje i sl.).
Zakon o radu  propisuje obvezu poslodavca da je u određenom roku dužan dostaviti radniku obračun plaće, osobito ukoliko se radi o obračunu neisplaćene plaće koji mora biti potpisan i ovjeren žigom od strane poslodavca. U suprotnom, poslodavac čini najteži prekršaj predviđen Zakonom o radu.
Izmjene i dopune Kaznenog zakona, stupit će na snagu 1. siječnja 2013. godine, predviđaju sankciju za neisplatu plaće ili neisplatu dijela plaće. Poslodavac neće biti kažnjen za neisplatu plaće ukoliko je došlo do nemogućnosti raspolaganjem financijskim sredstvima ili nedostataka financijskih sredstava koji nisu nastali s ciljem izbjegavanja isplate plaće. Također, ukoliko poslodavac naknadno isplati zaostale plaće može se osloboditi predviđene kazne.

Verzija za ispis
 
Smanjenje prava - dok se stanje ne popravi?

Sve češće, pogotovo mali poslodavci u grafičko-prerađivačkoj i novinsko-nakladničkoj djelatnosti, zbog gospodarskih teškoća i nelikvidnosti nisu u stanju radnicima isplaćivati plaće u punom iznosu. Stoga se događa da smanjuju plaće, odnosno donose odluke o isplati minimalne plaće pod izlikom “dok se stanje ne popravi”.

 • Nema jednostranih odluka
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Pravilnik o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine - Nova pravila za isplatne liste

Dana 8. studenog 2012. stupio je na snagu novi Pravilnik o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine (Nar. nov., br. 120/12., dalje u tekstu: Pravilnik). Prema odredbama novog Pravilnika, u slučaju djelomično isplaćene plaće poslodavci su obvezni izdati dvije isplatne liste.
Naime, prema čl. 84. st. 3. i čl. 85. st. 1. Zakona o radu, ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu, a poslodavac je najkasnije petnaest (15) dana od dana isplate plaće ili naknade plaće obvezan radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti pojedini dijelovi plaće utvrđeni.
Nadalje, kad poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, obvezan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće ili naknada plaće radniku dostaviti isplatnu listu primitka koji je obvezan isplatiti. Navedena obveza proizlazi iz činjenica navedenih u čl. 85. st. 2. i 3. Zakona o radu, prema čijim su odredbama ovakvi obračuni ovršne isprave. U slučaju inspekcijskog nadzora poslodavac treba dokazati da je radniku uručio navedene obračune.

 • Novi Pravilnik detaljnije utvrđuje elemente obračuna
 • Sadržaj isplatne liste kada plaća nije isplaćena
 • Oštre kazne za poslodavce
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Predstečajna nagodba

Novi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji je na snazi od 1. listopada 2012., tražbinom radnika smatra bruto plaću koja uključuje mirovinske doprinose, porez na dohodak, prirez i neto svotu novčanog primitka. Doprinosi na plaću ne ubrajaju se u prioritetne tražbine, nego dijele sudbinu potraživanja drugih vjerovnika. Zakon će u značajnoj mjeri utjecati na poslovnu sudbinu i rezultate mnogih poslovnih subjekata, onih koji budu pokretali postupke predstečajnih nagodbi i njihovih vjerovnika. 
Radnici u odnosu na svoga poslodavca imaju položaj vjerovnika, stupanjem Zakona na snagu ne mijenja se pravni položaj radnika zaposlenih u trgovačkim društvima i kod poslodavaca fizičkih osoba koji zbog nelikvidnosti ili nesolventnosti pokrenu postupak predstečajne nagodbe. Naime, prema tom zakonu, tražbine radnika nastale na osnovi radnog odnosa do dana otvaranja predstečajne nagodbe smatraju se prioritetnim tražbinama. Za tražbine radnika kao prioritetne Zakon nije predvidio mogućnost odricanja dijela potraživanja u postupku nagodbe, nego polazi od obveze da se u postupku sanacije namire ukupna potraživanja radnika nastala do pokretanja postupka predstečajne nagodbe.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Ako radnik nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, a s poslodavcem prekine radni odnos, poslodavac je obvezan radniku isplatiti nadoknadu za neiskorišteni godišnji odmor (čl. 61. ZOR-a). Radniku pripada pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor bez obzira na način prestanka ugovora o radu.

 • Godišnji odmor se prvenstveno koristi
 • Pravo na naknadu
 • Visina i isplata naknade
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sudska praksa - Destimulacija

Mnogi poslodavci imaju svojim aktima propisanu stimulaciju na plaću, kao iznos koji se dodatno isplaćuje radniku koji je na temelju objektivnih kriterija bio iznadprosječno uspješan. Postavlja se pitanje mogućnosti destimulacije!?
Destimulacija je naravno suprotna stimulaciji, a to je da se radniku koji loše radi, odnosno koji radi ispod prosjeka isplati plaća niža za određeni postotak koji bi poslodavac utvrdio Pravilnikom o radu.
Ovakav način "kažnjavanja" radnika sud je ocijenio neprihvatljivim, pa tako imamo i sudsku prasku - Županijski sud u Varaždinu, (Gž. 133/07-2 od 26.IV.2007. g): "Ustega na plaći mora biti utemeljena na zakonskoj osnovi ili na dispoziciji radnika, s time da umanjenje plaće zbog tzv. destimulacije, ne predstavlja zakonsku osnovu na temelju koje bi poslodavac bio ovlašten vršiti ustegu na plaći radnika."
Dakle, bez obzira na to što poslodavac propisuje mogućnost destimulacije u Pravilniku o radu i bez obzira na to što donosi i propisuje objektivne kriterije za destimulaciju takvo umanjenje plaće je protuzakonito.

Verzija za ispis
 
MIRENJE NE ZNAČI I POMIRENJE

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, 01. srpnja 2013. godine Hrvatska će trebati primjenjivati propise koje je preuzela u okviru usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU. Pravosuđe, kao segment, gotovo je u svakom izvješću EU zbog nedovoljnog napretka i zbog predugog suđenja. Nije rijetkost, u posljednje vrijeme čak postaje sve učestalija praksa, da građani Hrvatske dobivaju materijalnu naknadu zbog prava na suđenje  u razumnom roku, odnosno, zbog sporog i neučinkovitog suđenja. Iako smo zemlja koja se može svrstati u one koja ima više sudaca i više odvjetnika po stanovniku od  nekih razvijenih zemalja, ipak, suđenje je tromo i sporo.

 • Pravda često nije dostižna
 • Institucionalizirati mirenje
 • Prepreke prihvaćanja mirenja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad u nepunom radnom vremenu

Najave Ministarstva rada i mirovinskoga sustava o mogućnosti izmjena zakonodavnog okvira kojim se uređuje rad u nepunom radnom vremenu, u cilju poticanja takvog oblika rada, potaknule su nas da ukratko opišemo način na koji je takav oblik rada reguliran prema važećem zakonodavnom okviru u Republici Hrvatskoj.
Zakon o radu (dalje u tekstu: ZOR) utvrđuje da se ugovor o radu može sklopiti na puno ili nepuno radno vrijeme. Rad u nepunom radnom vremenu trebao bi poslužiti kao mogućnost poslodavcima da fleksibilnije organiziraju rad i radno vrijeme, a radnicima da bolje pomire poslovni i obiteljski život. Međutim, iako ZOR omogućava takav oblik rada, rad u nepunom radnom vremenu još uvijek nije zaživio u praksi.

 • Razlikovati skraćeno, od nepunog radnog vremena
 • Jednaka prava
 • Godišnji odmor
 • Plaća
 • Druga materijalna prava
 • Kako izračunati otpremninu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stručno osposobljavanje za rad osoba bez radnog iskustva

Zakonom o poticanju zapošljavanja, koji se primjenjuje od 31. svibnja 2012. godine, jedna od mjera, koja bi trebala potaknuti zapošljavanje mladih na tržištu rada kroz prethodno stjecanje radnog iskustva, jest poticanje zapošljavanja osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale. Takva mjera provodila se već i prije stupanja na snagu Zakona o poticanju zapošljavanja, a odnosila se na volontere. 
Razlika je u tome što se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa donedavno odnosilo samo na osobe kojima je radno iskustvo bilo uvjet za zasnivanje radnog odnosa, dok je Zakonom o poticanju zapošljavanja ta mogućnost proširena i za daleko širi krug nezaposlenih osoba, koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih dulje od 90 dana i koje nemaju više od 1 godine radnog iskustva, bez obzira na godine starosti.

 • Trajanje ugovora i olakšica poslodavcu
 • Što mora učiniti poslodavac?
 • Potpisivanje ugovora
 • Isplata sredstava
 • Obveze polaznika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
KAKO MIRENJE MOŽE UNAPRIJEDITI SOCIJALNI DIJALOG I MEĐUSOBNO POVJERENJE

Mirenje, kao oblik rješavanja sporova ima dugu tradiciju u primjeni, ali vrlo kratku kada je u pitanju sustavno rješavanje radnih sporova prema važećim propisima.

 • Zaoštreni odnosi sindikata i poslodavaca
 • Umjesto pozicija, važni su interesi
 • Stranke same traže rješenja
 • Povjerljivost i diskrecija
 • Obje strane zadovoljne rješenjem
 • I neuspješno mirenje popravlja dijalog sukobljenih strana
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »