English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Rad radničkog vijeća

Pisali smo o izborima za radnička vijeća te njihovim ovlaštenjima, a u nastavku ćemo pažnju posvetiti samom Radu radničkog vijeća.

 • Način rada 
 • Uvjeti rada 
 • Sporazum o povećanju ovlaštenja
 • Zabrana nejednakog postupanja
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Nastupanje pred sudom
 • Prekršajna odgovornost poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izbor i ovlaštenja radničkog vijeća

U ožujku 2014. godine bit će održani redoviti izbori za radnička vijeća, a postupak izbora mora započeti već u siječnju, najkasnije u veljači. Stoga ćemo izložiti osnovna pitanja vezana uz pravo radnika da izaberu i osnuju radničko vijeće, ali i prava i obveze samog radničkog vijeća, koja određuje Zakon o radu. Namjera je pojasniti pod kojim uvjetima radnici mogu izabrati radničko vijeće i čemu ono služi.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - Obvezna kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora 13. prosinca 2013. godine. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 157/13., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. g., kada je prestao važiti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002. i 33/2005.). Između ostaloga, novi zakon propisuje obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom:
– Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica, dužni su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. (ministar će donijeti pravilnik u roku 60 dana).
– Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na novoosnovanog poslodavca, u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada.
– Kvota može biti različita, ali ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca.
– U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Alkohol vas može koštati zdravlja, ali i posla!

Konzumacija alkohola prihvaćena je u našem društvu, a nažalost česti su i primjeri alkoholizma. Oprez! Voljeli ponekad popiti samo "popiti čašicu dvije", ili imali ozbiljnijih problema s alkoholom, konzumacija alkohola i prisustvovanje pod utjecajem alkohola na radnom mjestu, ne samo da ugrožava vaše zdravlje i sigurnost, već vas i lako može koštati posla bez ikakvih pratećih prava!

 • Zabrana s osnove zaštite na radu
 • Razlog za otkaz zbog skrivljenog ponašanja
 • Alkoholiziranost se treba utvrditi
 • Ako si pio ostani kući
 • Na poslu 0,0 promila!
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Plaćeni dopust u Kolektivnim ugovorima

 U prethodnom broju pisali smo o institutu plaćenog dopusta prema  Zakonu o radu, odnosno osnovama i pravima koje radnik crpi iz samog zakona. Ponovimo, zakon određuje da radnik tijekom kalendarske godine ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust), za važne osobne potrebe, a osobito u svezi sa sklapanjem braka, porodom supruge, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji, i to kumulativno najviše 7 dana. Zakon postavlja temelje za korištenje ovog prava, ali ne određuje točno koliko će dana plaćenog dopusta radnik imati u pojedinoj situaciji. To detaljnije kvantificiranje prava na plaćeni dopust nalazimo u kolektivnim ugovorima. U nastavku dajemo kratak presjek i pregled prava na plaćeni dopust prema većini kolektivnih ugovora koje je sklopio naš sindikat. Dio prava različito je definiran i razvrstan u pojedinim kolektivnim ugovorima, tako da su radi lakše preglednosti pojedini slučajevi spojeni i uopćeni.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Radna knjižica se ukida i vraća radnicima

S danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013.g., prestaju važiti odredbe Zakona o radu o radnoj knjižici. Poslodavac je dužan u roku tri mjeseca, dakle do 1. listopada 2013.g., radnicima vratiti njihove radne knjižice.
Radna knjižica, dokument koji je pripadao radniku i bilježio njegov radni staž, odlazi u povijest, kao nešto nepotrebno i zastarjelo. A jesu li nas spremili za blistavu budućnost elektroničkih zapisa, čini se da je manje važno.

 • "Ukidanje" radne knjižice
 • Procedure povrata radniku
 • Elektronički zapis podataka o radniku
 • Staro ukinuto, novo nije uspostavljeno
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene Zakona o radu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu Hrvatski sabor je donio 14. lipnja 2013. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 73 od 18. lipnja 2013. godine, te se primjenjuje se od osmog dana objave i djelom od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, dakle već je na snazi. Ove izmjene Zakona nisu opsežne, niti se njima uvelike mijenja priroda dosadašnjih radnih odnosa, no i tu se osjećaju stalni pritisci da se radni odnosi dodano fleksibiliziraju. Iako  poslodavci vole reći da fleksibilizacija otvara nove mogućnosti, već smo godinama svjedoci da je suprotno, više zatvara no što otvara. U nastavku donosimo kratak pregled najvažnijih izmjena Zakona o radu.

 • Moguće skraćenje dnevnog i tjednog odmora
 • Rad na određeno vrijeme
 • Probni rad kao razlog za otkaz
 • Bez mjesečnog ograničenja prekovremenog rada
 • Kraći dnevni odmor kod dvokratnog sezonskog rada
 • Kolektivni višak radnika
 • "Ukidanje" radne knjižice
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Smanjenje plaća – nema jednostranih odluka

Sve veći broj poslodavaca, zbog gospodarskih teškoća i nelikvidnosti nije u mogućnosti radnicima isplaćivati plaće u punom iznosu, a ne žele otkazivati ugovore o radu. Zato se odlučuju smanjiti plaće radnicima, donošenjem odluke o isplati minimalne plaće dok se stanje ne popravi, kažu.
Zakon o radu (čl. 12.) propisao je da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku, a jedan od bitnih uglavaka je i plaća, odnosno "osnovna plaća, dodaci na plaću te razdoblja isplate primanja na koja radnik ima pravo". Moramo znati da je ugovor o radu dvostrano obvezujući pravni akt koji nastaje suglasnošću volja ugovornih strana poslodavca i radnika o svim elementima radnog odnosa, tako postoji i suglasnost volja o plaći. Slijedom navedenog, odredbe ugovora o radu mogu se mijenjati samo uz suglasnost ugovornih strana (radnika i poslodavca) pa poslodavac ne bi smio jednostranom odlukom mijenjati ugovorne odredbe, a tako ni odredbe o visini ugovorene plaće.
Kada poslodavac zbog nelikvidnosti ili drugih gospodarskih razloga, nije u mogućnosti isplaćivati plaću u ugovorenom iznosu, može radnicima predložiti smanjivanje plaće, odnosno izmjenu ugovora o radu s nižom plaćom. Pritom mora poštovati odredbe Zakona o minimalnoj plaći o visini minimalne plaće.
Ne prihvati li radnik ponuđenu izmjenu, poslodavac može (čl. 115) pokrenuti postupak otkazivanja s ponudom izmijenjenog ugovora o radu s nižom plaćom, navodeći kao opravdani razlog za otkaz gospodarske razloge. U tom slučaju postupak otkazivanja jednak je kao u svakom drugom slučaju redovitog otkaza bez krivnje radnika. Ne prihvati li radnik ponudu, prestaje mu radni odnos, uz uvjete koje propisuje Zakon o radu (otkazni rok, otpremnina).
I u slučaju da radnik prihvati ponudu poslodavca, pridržava pravo pred nadležnim sudom osporavati dopuštenost takvog otkaza.

Verzija za ispis
 
Plaćeni dopust prema Zakonu o radu

Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) i to za važne osobne potrebe. Zakon o radu određuje okvirna prava na plaćeni dopust, a konkretna prava u pojedinim situacijama najčešće su razrađena kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu.

 • Pravo na plaćeni dopust
 • Za porod supruge, a ne ocu djeteta
 • Pojam uže obitelji
 • Trajanje dopusta
 • Korištenje prava
 • Obrazovanje i stručno osposobljavanje
 • Dobrovoljni davaoci krvi
 • Plaćeni dopust nisu "slobodni dani"
 • Pravo na naknadu plaće
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Povećano trajanje roditeljskog dopusta

Vlada Republike Hrvatske je uputila u zakonodavnu proceduru izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim će se između ostalog produžiti trajanje prava na roditeljski dopust.

 • Roditeljski dopust trajat će 8 mjeseci
 • Naknade se ne mijenjaju?
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »